[Hoa vẫn nở giữa tháng năm cô đơn]

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

“Anh là gió, em là cỏ. Cỏ dù tán rộng đến đâu vẫn không đuổi kịp gió…” Phải thế không anh?